آزمایشگاه سوخت رسانی و سیالات

تجهیزات

 • دستگاه آزمون عملکرد و دوام پمپ بنزین
 • دستگاه شوک حرارتی
 • دستگاه ROLL OVER ، وارونگی
 • دستگاه آزمون خزش
 • دستگاه نفوذپذیری باک
 • دستگاه مینی شد
 • دستگاه sled test
 • دستگاه عملکرد کنیستر
 • دستگاه CROV & ROV

آزمون ها

 • پیرسازی اجزا سیستم سوخت رسانی اعم از فیلتر،شلنگ ها و لوله ها و ریل سوخت
 • عملکرد و دوام پمپ بنزین
 • باک ROLL OVER
 • ضربه پاندولی
 • خزش
 • شوک حرارتی
 • باک بنزین مطابق استاندارد
 • اندازه گیری هیدرو کربن
 • افت فشار و ظرفیت کاری
 • تست های عملکرد شیر CROV

مینی شد

بهینه سازی PZEV

بهینه سازی ORVR

پروفایل های دمایی بعنوان مثال: EPa, Eu,……

حجم محفظه: ۴۰۸۰L

انتشار هیدروکربن پس زمینه به میزان ۳٫۵mg  در ۴ساعت..

Minished

PZEV Optimized

ORVR Optimized

…,Temperature Profile acc. To EPa, Eu

Chamber Volume: 4080L

Back GROUND Emission Approx. 3.5mg HC With in 4H

Functional Test

ROV Specification Test Bench

Pressure Drop and Air Corking

Air Leakage

Closing and Reopening Angles

Shut Off Height

Fuel Leak Test

آزمونهای عملکردی

مشخصات تست ROV

افت فشار و هوابند کردن

آببندی هوا

زاویه باز و بسته کردن

تعیین ارتفاع سوخت

آزمون نشتی سوخت

اتاقک نفوذپذیری

محفظه گرمایی مصون از انفجار

توانایی ثابت نگه داشتن دما با تلرانس ±۱˚C و انجام دادن نفوذپذیری

پیرسازیی دمایی با بنزین و گازوئیل

اتاق ضدجرقه

محدوده دمایی: ۶۰˚C تا ۰˚C

Explosion Protected Heating Chamber

Ability Holding Temperature

Tolerance ±۱˚C and Doing Fuel Tank

Permeability and Temperature aging

at Gasoline and Benzin

Room Anti Fire

Temperature Range: 0˚C To 60˚C

Functional Test

Roll Over Test Bench

Rotation Range: 0-360˚C

Effection Area: 150Cm*60Cm

Pendulium Impact Test

آزمونهای عملکردی

تست وارونگی

محدوده چرخش: ۳۶۰˚C تا ۰˚C

سطح موثر: ۶۰Cm*150Cm

تست ضربه پاندولی

Fuel Pump Testing

:Fuel Pump Performance Characteristics

Pressure: 0KPa To 900KPa

Voltage: 0V To 30V

Current Supply: 0A To 8A

Flow Rate: 0 To 220Lit/min

Cyclic Measurement

:Pressure Regulator Characteristics

Pressure: 0bar To 10bar

Leakage and Flow-Pressure Measurement

تست پمپ سوخت

ویژگیهای پمپ سوخت:

فشار: ۹۰۰KPa  تا ۰KPa

ولتاژ: ۳۰V  تا ۰V

منبع جریان: ۸A  تا ۰ A

سرعت جریان:  ۲۲۰Lit/min تا ۰

اندازه گیری های سیکل

ویژگیهای رگلاتور فشار:

فشار: ۱۰bar  تا ۰bar

اندازه گیری جریان فشار و نشتی

شرایط تست زغال کنیستر

ظرفیت کاری ( بوتان / نیتروژن )

ظرفیت کاری سوخت

افت فشار در جذب

افت فشار در پرژ

افت فشار مخزن موتور

آببندی

Carbon Canister Conditioning

Working Capacity ( Butane / Nitrogen )

Working Capacity Fuel

Pressure Losses At Adsorption

Pressure Losses At Purging

Pressure Losses Tank-Engine

Sealing

شوک حرارتی (اتاق شوک)

محدوده دمایی: ۲۰۰˚C تا -۵۰˚C

صحت دمایی: ±۱٫۵˚C

ابعاد خارجی محفظه: ۱۵۸۰*۱۸۵۰*۱۸۹۰mm

ابعاد باکس آویزان:  ۶۵۰*۴۶۰*۳۷۰mm

Shock Thermal

Temperature Range: -50˚C To 200˚C

Temperature Accuracy: ±۱٫۵˚C

External Chamber Dimension: 1580*1850*1890mm

Hanging Basket Dimension: 650*460*370mm