آزمایشگاه مکانیک

تجهیزات

  • دستگاه کشش
  • انواع ترکمتر ها
  • نیروسنج
  • انواع ابزار و تجهیزات اندازه گیری دستی
  • دستگاه ضخامت پوشش

آزمون ها

  • گشتاور
  • نیرو های مونتاژ و دمونتاژ
  • نیروسنجی
  • اندازه گیری ضریب فنر
  • آزمون ضخامت پوشش

تست فشار ترکیدگی

ماکزیمم فشار ترکیدگی: ۰-۱۰۰bar

ماکزیمم فشار نشتی: ۰-۱۵bar

Burst Pressure Test

Max Burst Pressure: 0-100bar

Max Leakage Pressure: 0-15bar

تمییزی

Cleanliness