آزمایشگاه پلیمر

تجهیزات

 • سختی سنجی به روش Shore و راکول
 • دستگاه های تست : کشش، فشار
 • دستگاه تست تورم
 • دستگاه تست سایش
 • دستگا های نقطه نرمی HDT/VICAT ، MFI
 • دستگاه DSC/TGA/OIT

آزمون ها

 • استحکام کششی، فشاری،سیکل،هولد، پارگی
 • سختی سنجی، مقاومت چسبندگی
 • نقطه نرمی
 • دانسیته
 • مقاومت حرارتی و برودتی
 • مقاومت به روغن ها و سوخت ها
 • شاخص جریان پذیری مذاب
 • آزمون آنالیز حرارتی

تجهیزات تست کشش

محدوده سرعت: ۱-۶۰۰mm/min

محدوده نیرو: ۵-۲۰۰۰Kgf

صحت: ۰٫۰۰۱mm

توانایی انجام کشش:

استحکام کششی،  درصد ازدیاد طول،  سیکل کشش،  نیروی فشار

Tensile Test Equipment

Speed Range: 1-600mm/min

Load Range: 5-2000Kgf

Resolution: 0.001mm

:Ability To Doing Tensile

Strength, Elongation, Cyclic Tensile, Compressor

اندازه گیری شاخص جریان ذوب

محدوده دمای کاری: ۰-۴۰۰˚C

صحت: ±۰٫۱˚C

توانایی تعیین چگالی بصورت خودکار

وزنهای پیشنهادی (۱-۲۱۶)Kg

Mfi Measurement

Working Temperature Range: 0˚C To 400˚C

Accuracy: ±۰٫۱˚C

The Ability To Automatically Density Test

Optional Weight From 1 To 21.6 Kg

تست TGA

محدوده دمایی: ۱۱۰۰˚C تا ۲۳˚C

صحت: ۱mgr

با استفاده از TGA میتوان کاهش وزن در دمای تعیین شده را بدست آورد.

TGA Testing

Working Temperature Range: 23˚C To 1100˚C

Accuracy: 1 mgr.

Using TGA Weight Loss Can Be Achieved at The Set Temperature

تست تعیین درصد دوده و مواد معدنی

محدوده دمایی: ۷۰۰˚C تا ۲۳˚C

تعیین اندازه گیری درصد دوده و مواد معدنی در ترکیبات پلیمری

ASH

Temperature Range: 23 To 700˚C

Determined by Measuring The Percentage Of Soot and Minerals in the Polymeric Composition

تست خمیدگی و نرم شدگی

تعداد موقعیت ها جهت تست: ۳

محدوده دمایی: ۳۰۰˚C تا ۲۳˚C

دقت دمایی: ±۰٫۵˚C

تعیین نقطه خمیدگی و نقطه نرم شدگی

HDT / VICAT

Test Station: 3

Temperature Range: 23 To 300˚C

Temperature Accuracy:  ±۰٫۵˚C

Determine Of Inflection Point and Softening Point